สำนักงานบัญชี

แทคซ์สมาร์ท เซอร์วิส

other-service

บริการของเรา

สำนักงานบัญชีแทคซ์.สมาร์ท เซอร์วิส ขอนำเสนอการให้บริการทางด้านบัญชีและภาษีอากร โดยผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ตรงทางด้านวิชาชีพบัญชี และภาษีอากร ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งสามารถจัดทำงบการเงินได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

สำนักงานบัญชีคุณภาพ dbd
สำนักงานบัญชีคุณภาพ

สำนักงานบัญชี แทคซ์สมาร์ทเซอร์วิส ได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้อง และได้รับเครื่องหมายรับรองว่าเป็นสำนักงานบัญชีที่มีมาตรฐาน และมีคุณภาพ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Business-Registration-550x366

บริการโดยมืออาชีพ

“เราเน้นการบริการที่มีคุณภาพ โดยทีมงานมืออาชีพและมีประสบการณ์ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับกิจการของท่าน” ท้ายสุดนี้ ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะได้รับความไว้วางใจและมีโอกาสให้บริการกับกิจการของท่าน”
บริการของเรา

การบริการด้านต่างๆ ของแทคสมาร์ท

บัญชี
บริการด้านบัญชี

ให้บริการโดยนักบัญชีและผู้ควบคุมโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จัดทำงบการเงิน วิเคราะห์งบการเงิน ให้คำปรึกษาการวางระบบบัญชี

ภาษี
บริการด้านภาษี

จัดทำและยื่นแบบภาษีธุรกิจประจำเดือน ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30), ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53) และภาษีอื่นๆ ทุกภาษี

งบการเงิน
บริการจัดตั้งนิติบุคคล

ให้บริการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล การแจ้งเลิกกิจการ การชำระบัญชี การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ของบริษัท และอื่นๆ

ทะเบียนธุรกิจ
บริการด้านทะเบียนธุรกิจ

ให้บริการจัดทำทะเบียนธุรกิจต่างๆเช่น การขอหนังสือรับรองบริษัทการคัดสำเนา ตรวจค้นทะเบียนธุรกิจ และอื่นๆ

Recent Story

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับบัญชีและภาษี